Bhagat bani (Dr. Gurjinder Kaur)
Chintan( Dr. Gurjinder kaur)
Guru nanak dev ji (Dr. gurjinder kaur)
Literature (Mrs. Sharmila poonia)
Pakistani safarnama (Dr. Gurjinder kaur)
Position of women (Mrs. sharmila poonia)
Purva mimansa (Dr. Anubha jain)
Shabd sarokar (Dr. Amita jain)
Shodh sarita (Dr Anju bala)
Shodha Prabha (Dr. Anubha jain)