Caste system (Dr. Shabnam bharti)
Itihas (Ms. Manisha)
Itihas Drishti (Ms. Manisha)
Kala sarovar (Dr. Mandeep Kaur )
Lok sahitya (Dr. Laxmi gupta)
Samellan (Ms. Manisha)
Sampreshan (Ms. Manisha)
Shodh disha (Dr. Laxmi gupta)
Shodh samhita (Dr. Munni devi)
Shodh samhita (Dr. Shabnam bharti)
Shodh samhita( Mrs. sharmila poonia)
Unmilan (Ms. Manisha)