Bhasha darshan (Dr Gurjinder kaur)
Pramana (Ms. Sandeep kaur)
Sant kabir (Dr. laxmi gupta)
Shiv shakti (Dr. ambika kashyap)
Shodh sanchar (Dr. Anju bala)
Shodh sanchar (Mrs. Sharmila poonia)
shodh sarita (Ms. suman devi)